Aan  directies en de leden van de ondernemingsraad,

 

Voorwoord

Het P.O.C. Drenthe is in het verleden opgericht in overleg met de voormalige Organen van Overleg. Het hoofddoel was het organiseren van een Drentsche O.V.O-dag. Na oprichting, is in overleg met het P.D.C. (Provinciaal Directeuren Contact) een secretaris van de Drentsche Federatie toegevoegd. Uiteraard is dit gebeurd omdat ook de directies het als een positief gebeuren hebben ervaren.Omdat er na de gemeentelijke herindeling in Drenthe nog maar 3 werkvoorzieningschappen zijn, leek het ons zinvol om de grenzen van het POC te gaan verleggen naar de drie noordelijke provincies. Na het houden van een enquêteonder de ondernemingsraden in deze provincies bleek dat het nuttig zou kunnen zijn om hiermee door te gaan. Nu na een tweetal vergaderingen begint het langzamerhand vorm te krijgen. Er is besloten om een reglement op papier te gaan zetten.

 

Voorstel

Reglement P.O.C. noord Nederland

  • Het organiseren van een ondernemingsraaddag
  • Het uitwisselen van gedachten met de ondernemingsraden
  • Besluiten nemen de ondernemingsraden zelf
  • Het P.O.C. vergadert minimaal 3 en maximaal 6 x per jaar

Kosten

De kosten van het P.O.C. komen voor rekening  per ondernemingsraadlid van de deelnemende schappen. De ondernemingsraden kunnen hiervoor  een post opnemen in hun begroting.
De verschuldigde kosten van de ondernemingsraaddag zijn geraamd op  ± € 50,00 per ondernemingsraadlid. Per schap nemen twee ondernemingsraadleden (of ambtelijk secretaris) deel aan de reguliere vergaderingen.
De kosten hiervoor komen ongeveer neer op € 115,00 per jaar per afgevaardigde.
Het dagelijks bestuur van het POC zal boventallig gaan fungeren de extra gemaakte kosten worden betaald door  de deelnemende ondernemingsraden.
De kilometervergoeding van de DB/OR-leden worden door het eigen schap vergoed.
Een vergoeding voor het secretariaat wordt in de eindafrekening naar de werkelijke kosten in december verrekend.
Het financieel beheer zal worden ondergebracht bij de EMCO-groep te Emmen.
De kosten van de wisselend in te plannen P.O.C. vergaderingen komt voor rekening van het organiserende schap.

 

Doel

Het P.O.C. N.N. zal een meerwaarde hebben voor het bedrijf en de ondernemingsraden, dit moet  voor ons allen voorop blijven staan.

Hopende u zo voldoende te hebben ingelicht,

Met vriendelijke groet,

Dagelijks bestuur P.O.C.

Bedrijf:……………………………………………

Directie:………………………………………….              Ondernemingsraad:………………………………

 

pdfreglement poc doc juli 2007.pdf

 

Secretariaat POCNN  |  Electronicaweg 5  |  9503 GA Stadskanaal  |  0599-692070  |  Disclaimer  |  Reglement POCNN